Saturday, January 22, 2022
bv KOHAKU bv SANKE bv SHOWA

Kohaku,85 cm
Michael Widjaja - Jakarta
Handling: Koi Castle - Jakarta

Taisho Sanshoku,87 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung

Showa Sanshoku,86 cm
Roy - Semarang
Handling: Golden Koi - Jakarta

     
bv SHIRO bv KOROMO bv GOSHIKI

Shiro Utsuri,74 cm
Michael Widjaja - Jakarta
Handling: Koi Castle - Jakarta

Koromo,78 cm
DOM - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung

Goshiki,70 cm
Victoria Rose - Jakarta
Handling: Tomodachi - Jakarta

bv GINRINA bv MOYO bv KAWARI

Kinginrin A,82 cm
Herman Witono - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung

Hikari Moyomono,83 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Dogama - Jakarta

Kawarimono,100 cm
Michael Widjaja - Jakarta
Handling: Koi Castle - Jakarta

  bv DOITSU  
 

Doitsu,80 cm
Djudju Suryana - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung

 
     
bv HIKI bv BEKKO bv SHUSUI

Hi Ki Utsurimono,105 cm
Stevan Hariadi - Jakarta
Handling: Koi Castle - Jakarta

Bekko,65 cm
Herman Witono - Jakarta
Handling: Tomodachi - Jakarta

Shusui,83 cm
Slamet Kurniawan - Jakarta
Handling: F1SH - Jakarta

bv ASAGI bv GINRINB bv MUJI

Asagi,92 cm
Andy Yufan - Jakarta
Handling: Onheil - Jakarta

Kinginrin B,75 cm
Sharon Annabelle - Bandung
Handling: Epy FnF - Bandung

Hikari Mujimono,70 cm
Dogama Jr. - Jakarta
Handling: Dogama - Jakarta

  bv TANCHO   
 

Tancho,70 cm
Imam Hanafi Said - Bekasi
Handling: Samurai Koi Centre - Bandung